Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Asyl [norsk]    Den som kommer inn under definisjon av flyktning ette..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Asyl [norsk]    fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under oppholdet i asyllandet. Utlendinger som innvilges asyl i Norge, får status som flyktning.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Asylmottak [norsk]    frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. UDI er ansvarlig for å organisere et mottaksapparat som kan håndtere et varierende antall asylsøkere og asylsøkere med ulike behov som følge av alder og helsetilstand.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Asylsøker [norsk]    person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI