Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
FNs Høykommissær for Flyktninger [norsk]    UNHCR [akronym]   Høykommissærens oppgave er blant annet å overvåke landenes anvendelse av flyktningkonvensjonen og å samarbeide med landene i flyktningspørsmål. Høykommissæren har gitt og gir ut en rekke anbefalinger om hvordan sentrale bestemmelser i konvensjonen bør forstås, for eksempel Håndbok om Prosedyrer og Kriterier for å fastsette Flyktningers Rettsstilling (Håndboken), retningslinjer (Guidelines) som utfyller anbefalingene i Håndboken og anbefalinger med hensyn til flyktningsituasjonen i bestemte land eller områder (Position papers). Landene er ikke forpliktet til å følge Høykommissærens anbefalinger, men norske myndigheter tillegger dem vanligvis stor vekt.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI