Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
ferdigattest [norsk]    certificate of completion [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ferdigattest [norsk]    Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene. Se hele byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no