Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
flyktning [norsk]    flykning flyktningerFEIL:flykninger [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flyktning [norsk]    omfatter overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl. I Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag etter søknad om asyl.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
flyktninga [IKKE]    flyktningen [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flyktningkonvensjon [norsk]    FNs konvensjon om flyktningers stilling av 28. juli 1951. For å få innvilget asyl i Norge, må utlendingen fylle vilkårene i flyktningdefinisjonen i konvensjonens artikkel 1A.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Flyktningedirektivet [norsk]    se Kvalifikasjonsdirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Overføringsflyktning [norsk]    flyktning som får komme til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra regjeringen fastsetter Stortinget hvert år en kvote for hvor mange overføringsflyktninger Norge kan ta imot.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Flyktning- og innvandreretaten [norsk]    Refugee and Immigration Agency [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune