Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flyktningkonvensjon [norsk]    FNs konvensjon om flyktningers stilling av 28. juli 1951. For å få innvilget asyl i Norge, må utlendingen fylle vilkårene i flyktningdefinisjonen i konvensjonens artikkel 1A.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI