Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fond [norsk]    Beholdning (portefølje) av verdipapirer, som tilbys investorer/kunder som ett investeringsobjekt. Deles gjerne inn i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fond [engelsk]    kjærlig; ettergivende; forfengelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
fondant [fransk]    fylt konfekt [norsk]   fondant [engelsk]   (som smelter i munnen)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Aksjefond [norsk]    Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Hedgefond [norsk]    En samlebetegnelse på verdipapirfond der forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger for å unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. “Hedging” betyr å skaffe seg sikring mot risiko, men formålet er også høy avkastning. Forvaltningen baseres gjerne på å utnytte ulike typer av ineffisienser i markedene. Fondene er stort sett private og lukkede og tilbys ikke til det brede publikum. Dermed har de ikke vært underlagt like strenge reguleringer fra myndighetene som ordinære verdipapirfond.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Rentefond [norsk]    En fellesbetegnelse for både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Begge investerer i rentebærende papirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
aksjefond [norsk]    unit trust [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Aksjefond [norsk]    I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). I følge Kredittilsynets regler skal et aksjefond til enhver tid eie aksjer i minst 16 forskjellige selskaper, og det enkelte selskap kan ikke overstige ti prosent av fondets samlede investeringer.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Rentefond [norsk]    Fellesbetegnelse på pengemarkeds- og obligasjonsfond. Rentefondene plasserer midler i andre verdipapirer enn aksjer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond og pengemarkedsfond.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Fondsaksje [norsk]    Friaksjer som deles ut til aksjonærer ved en fondsemisjon. Se delbevis, fondsemisjon.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Indeksfond [norsk]    Et indeksfond er et verdipapirfond som forvaltes relativt passivt i forhold til fondets utvalgte referanseindeks. Det betyr at fondet til enhver tid eier aksjer som i større eller mindre grad gjenspeiler indekssammensetningen. Indeksforvaltning innebærer at avkastningen i indeksfondet skal samvariere ganske nært med utviklingen i indeks.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Fondsmegler [norsk]    Firma/banks fondsavdeling som opptrer som uavhengig mellommann i forbindelse med verdipapirhandel. Retten til å drive fondsmeglervirksomhet er regulert i Lov om Verdipapirhandel og betinger bevilling. I daglig tale brukes ofte bare megler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Verdipapirfond [norsk]    Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Verdipapirfond [norsk]    Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører (privatpersoner og bedrifter) har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Obligasjonsfond [norsk]    Et obligasjonsfond investerer vanligvis i rentebærende papirer (fortrinnsvis obligasjoner) med en løpetid på over ett år. For deg som andelshaver betyr dette at avkastningen ikke bare påvirkes av den fastsatte renten (kupongrenten) på obligasjonen, men også kursutviklingen for de aktuelle obligasjoner.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Kombinasjonsfond [norsk]    Et fond som investerer andelseiernes penger i flere typer verdipapirer, aksjer og rentepapirer ( obligasjoner og kortere pengemarkedspapirer).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kombinasjonsfond [norsk]    Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som ikke defineres som et rent aksjefond eller rentefond. Et kombinasjonsfond kan ha en tilnærmet fast overvekt av aksjer eller rentepapirer, men andelen av ulike papirer kan også endres i løpet av fondets levetid.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Pengemarkedsfond [norsk]    Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentebindingstid på mindre enn ett år (også kalt 'pengemarkedsinstrumenter'). Dette innebærer at den avkastningen du oppnår i mindre grad (enn for obligasjonsfond) er avhengig av kursutviklingen, og i større grad er avhengig av renten på de aktuelle 'instrumentene'.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Fondsmeglerselskap [norsk]    Selskap som har konsesjon til å omsette verdipapirer. Er mellommenn ved verdipapirtransaksjoner.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Andel i verdipapirfond [norsk]    En kunde som plasserer midler i et verdipapirfond får tildelt andeler i fondet. Antall andeler avhenger av fondets netto andelsverdi, som angir verdien av én andel i dette fondet på tegningstidspunktet. Hver andel i et verdipapirfond har samme verdi.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Fondsforvaltningselskap [norsk]    Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere/investorer. Selskapet treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Den europeiske investeringsfond [norsk]    European Investment Fund [engelsk]   EIF [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]    foundation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no