Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Andel [norsk]    En eierandel i et fond. Gir eierskap i samtlige verdipapirer som fondet eier.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Ordbok / leksikon: 23 omtrentlig(e)
Handel [norsk]    Fondsmeglers formidling av verdipapirer mot provisjon (se også overførsel).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
handel [norsk]    trade, trading [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
handel [norsk]    Trade [engelsk]   TRADE [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
mandel [norsk]    Amygdala, -ae [gresk]   (lat. syn.: tonsilla)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mandel [norsk]    almond [engelsk]   amande [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
handel [norsk]    gávpi [samisk]   (s) (-vpp-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-334: gávppi jorahit 'drive handel'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Egenhandel [norsk]    Fondsmeglers kjøp og salg av verdipapirer for egen regning. Egenhandel kan skje ved selvinntrede eller gjennom annen megler. Handel av denne type reguleres i Lov om Verdipapirhandel.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Andelshaver [norsk]    En person som eier en eller flere andeler i et verdipapirfond (for eksempel i et aksjefond).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
byttehandel [norsk]    barter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Terminhandel [norsk]    Kjøp av verdipapirer etc. til fastsatt pris, men for fremtidig levering og betaling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Grensehandel [norsk]    Border trade [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
detaljhandel [norsk]    retail trade [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
markedsandel [norsk]    market share [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ideell andel [norsk]    Ideelle eierandeler forekommer i flere sammenhenger. I borettslag eier man ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Innsidehandel [norsk]    Verdipapirhandel som foretas ut fra opplysninger man har fått før opplysningen er alment kjent i markedet. Dette er ulovlig ihht. lov om verdipapirhandel.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
innsidehandel [avløserord]    inside trading [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Elektronisk handel [norsk]    se Netthandeldirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
e-handel, netthandel [avløserord]    e-commerce [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
konsernintern handel [norsk]    intercompany trade [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
m-handel, mobilhandel [avløserord]    m-commerce / mobile commerce [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Andel i verdipapirfond [norsk]    En kunde som plasserer midler i et verdipapirfond får tildelt andeler i fondet. Antall andeler avhenger av fondets netto andelsverdi, som angir verdien av én andel i dette fondet på tegningstidspunktet. Hver andel i et verdipapirfond har samme verdi.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Clearing i opsjonshandel [norsk]    Oppgjør mellom partene i en handel. Norsk Opsjonssentral A.S (NOS) trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
handel mellom bedrifter, bedriftshandel [avløserord]    business-to-business / B2B [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet