Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
annen [bokmål/riksmål]    vanleg, normal Han var ikkje som andre. ikkje den same som subjektet Du må ta omsyn til andre.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
annen [norsk]    eará, earis [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: earis (-rrás-); (s) //galgatgo mii vuordit muhtun earrása (eará)? 'skal vi vente på en annen?' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: dahkat nugo earrásat 'gjøre som de andre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
annen... [norsk]    other... [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
annengrads- [norsk]    quadratic [engelsk]   kvadratisk [alternativ]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
annenhånds [norsk]    lotnašuvvan; oapme [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
en og annen [norsk]    moanatgállis [samisk]   (-l'lás) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)677: gal dat moanatgállás duohken gávdno vel dolow ruhta 'hos en og annen fins det nok ennå gamle penger'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ombudsmannen [kortform]    Den europeiske ombudsmannen [norsk]   European Ombudsman [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Sivilombudsmannen [norsk]    Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Valgt av Stortinget for 4 år om gangen, med den oppgave å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Annenhåndsmarkedet [norsk]    Det markedet hvor kjøp/salg av verdipapirer foregår. Aktørene i markedet er børsen, meglerne og investorene. Et annet navn på annenhåndsmarkedet er sekundærmarkedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
annen varapresident [norsk]    second Deputy President  [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
annengradslikning(en) [norsk]    quadratic equation [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO