Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
arbeid [bokmål/riksmål/nynorsk]    ein fast lønna aktivitet Han er i arbeid. slitsom verksemd Det var mye arbeid. målretta verksemd Det er våre henders arbeid. (utellelig) resultatet av (2 eller 3) Det er eit godt arbeid.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arbeid [norsk]    work (knitting) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
arbeid [norsk]    work, labour [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeid [norsk]    Business [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeid [norsk]    Work [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeid [norsk]    work [engelsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
Ordbok / leksikon: 104 omtrentlig(e)
arbeidsom [norsk]    arbeidssom [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Arbeidstid [norsk]    Den tid arbeidstaker plikter å stå til tjeneste for a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidsbok [norsk]    workbook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsdag [norsk]    workday [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidstid [norsk]    Working Time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsplan [norsk]    schedule [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
arbeidskopi [norsk]    En filmkopi laget på et tidlig stadium, der klipping, lydlegging, effekter osv. ikke er endelig.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
etterarbeid [norsk]    se post production
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
arbeidsflyt [avløserord]    workflow [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arbeidsbord [norsk]    scratch space [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arbeidsrute [norsk]    workpane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
puslearbeid [norsk]    buccarbargu [samisk]   (s) (-rgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
arbeidsgiver [norsk]    employer [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
arbeidsledig [norsk]    unemployed [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeidstaker [norsk]    Den som mot lønn eller annen godtgjørelse utfører arb..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidstvist [norsk]    Tvist mellom fagforening og arbeidsgiver / arbeidsgiv..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidsmappe [norsk]    working directory [engelsk]   (se kort kommentar)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arbeidsmappe [norsk]    working folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsplass [norsk]    Workplace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidskontor [norsk]    Labour exchange [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Arbeidsledige [norsk]    Unemployed [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
arbeidsmarked [norsk]    labour market [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
arbeidsmiljø [norsk]    working environment [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeidsavtale [norsk]    Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager der arbeid..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsmiljø [norsk]    ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsretten [norsk]    Særdomstol som i hovedsak behandler tvister om forstå..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsutleie [norsk]    Virksomhet som ansetter arbeidstakere for så å leie d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidssyklus [norsk]    duty cycle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arbeidssenter [norsk]    work center [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsstyrke [norsk]    workforce [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsgruppe [norsk]    workgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsplasser [norsk]    Jobs [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Arbeidsstasjon [norsk]    Datamaskin som gjøres tilgjengelig for sluttbrukere, enten PC, Mac eller tynn klient. Omtales ofte som klient.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Arbeidsinntekt [norsk]    I skatterettslig sammenheng den fordel som er vunnet ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
frigitt arbeid [norsk]    released work [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsområde [norsk]    Workplace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsområde [norsk]    workspace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsområde [norsk]    workspace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidstilsynet [norsk]    Etat som har tilsyns-, forvaltnings- og informasjonso..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
planlagt arbeid [norsk]    planned work [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Telefon, arbeid [norsk]    Work Phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsordningen [norsk]    Working Procedures [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
arbeidsflytregel [norsk]    workflow rule [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsgruppemal [norsk]    Workgroup Template [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsflytmodul [norsk]    Workplace module [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsformidling [norsk]    employment agency [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeidstillatelse [norsk]    Uten norsk statsborgerskap er hovedregelen at man tre..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidsområdefil [norsk]    workspace file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidstillatelse [norsk]    en tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som etter utlendingsloven fyller vilkårene for å få arbeide i Norge
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Arbeidsgiveransvar [norsk]    Arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for skadevoldend..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgiveravgift [norsk]    Avgift som det påligger arbeidsgiver å innbetale til ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
merkevaresamarbeid [avløserord]    co-branding [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arbeidsflytprosess [norsk]    workflow process [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsmiljøloven [norsk]    AML [forkortelse/akronym]   (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsmiljøloven [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsmiljøutvalg [norsk]    working environment committee [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ulovlig byggearbeid [norsk]    unlawful construction work [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arbeidsdirektoratet [norsk]    Leder den offentlige arbeidsdformidlingen, og skal ar..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgiverperiode [norsk]    Den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å betale ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidsflytaktivert [norsk]    workflow-enabled [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidstidskalender [norsk]    working time calendar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsmiljøutvalg [norsk]    AMU [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forsterket samarbeid [norsk]    Enhanced co-operation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Arbeidsgiverforening [norsk]    Interesseforening som søker å ivareta arbeidsgivers i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
lagarbeid, samarbeid [avløserord]    teamwork [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Arbeidsledighetstrygd [norsk]    Ytelser fra folketrygden under arbeidsløshet. Ytelsen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsflytbehandling [norsk]    Workflow Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidstidsdirektivet [norsk]    Working Time Directive [engelsk]   Sørger for beskyttelse av arbeidere mot ugunstige helse- og sikkerhetsmessige virkninger av urimelig lange arbeidsdager. Direktivet tillater maksimum 48 timers arbeidsuke, pålegger pauser og minimum fire betalte ferieuker per år.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Arbeidstidsdirektivet [norsk]    93/104/EC [direktivkode]   Directive 93/104/EC of 23. november 1993 concerning certain aspects of the organization of working time. Official Journal L 307/93. (se også deltidsdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
ulovlig utført arbeid [norsk]    unlawfully executed work [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
arbeidstakere, ansatte [norsk]    employees, employed [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Arbeidsflytovervåking [norsk]    Workflow Monitor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidstakerdirektivet [norsk]    2002/14/EC [direktivkode]   Directive 2002/14/EC of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation Official Journal L 80/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
arbeidsordningskomiteen [norsk]    Working Procedures Committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Arbeidsordningskomiteen [norsk]    The Working Procedures Committee [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Arbeidstakeroppfinnelse [norsk]    Patentbare oppfinnelser gjort av arbeidstaker i offen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidsområdeutforsker [norsk]    workspace explorer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forhandlerrettssamarbeid [avløserord]    franchising [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arbeidsseminar, verksted [avløserord]    workshop [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arbeidsområdebehandling [norsk]    workspace manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offentlig-privat samarbeid [norsk]    public-private partnership [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
stansing av ulovlig arbeid [norsk]    stopping unlawful work [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arbeidsgivers styringsrett [norsk]    En grunnleggende rett i alle arbeidsforhold er arbeidsgivers styringsrett, ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeids- og velferdsetaten [norsk]    NAV [forkortelse/akronym]   (tidligere Aetat og trygdeetaten)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsområde, -skrivebord [norsk]    workspace [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
interkommunalt plansamarbeid [norsk]    inter-municipality planning [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kunstnerisk utviklingsarbeid [norsk]    artistic research and development [engelsk]   KU/R&D [akronym]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
arbeidsområde, arbeidsflate [avløserord]    workspace [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Arbeidsrelaterte opplysninger [norsk]    Professional Information [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeid med rykende kjemikalier [norsk]    misting operation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
(for)undersøkelse, kildearbeid [avløserord]    research [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Arbeidstreningsbedriften Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Vocational Rehabilitation Services  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Arbeids- og inkluderingsminister [norsk]    Minister of Labour and Social Inclusion [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]    Ministry of Labour and Social Inclusion [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
arbeidsformer for statlig virksomhet [norsk]    working methods of government agencies [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]    AID [forkortelse/akronym]   Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsstykke, emne, referanse, standard [norsk]    blank [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Politisamarbeid og strafferettslig samarbeid [norsk]    Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
arbeidsgruppe, arbeidsgruppe, arbeidsgruppe [norsk]    hunt group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid [norsk]    Programme for Research Fellowships in the Arts [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
ingeniørkunst, teknikk, teknisk arbeid, arbeid [norsk]    engineering [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arbeidsleder, inspektør, kontrollør, tilsynsmann [norsk]    supervisor [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani [norsk]    AKAN [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Europeisk organ for å styrke det strafferettslig samarbeid [norsk]    European Body for the Enhancement of Judicial Co-operation [engelsk]   Eurojust [eurojargon]   (EUs desentraliserte organer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen