Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
avfall [regelrett substantiv intetkjønn]    søppel; noe som kastes
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
avfall [norsk]    S56 [sikkerhetskode]   Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S59 [sikkerhetskode]   Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent, importør eller omsetter.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S60 [sikkerhetskode]   Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S61 [sikkerhetskode]   Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    waste [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
Avfallsplan [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
avfall, slo [norsk]    offal [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
avløp, avfall [norsk]    S29/35 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avløp, avfall [norsk]    S29/56 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
søppel, avfall [norsk]    trash [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avfallscontainer [norsk]    dumpster [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Avfallsdirektivet [norsk]    75/442/EEC [direktivkode]   Directive 75/442/EEC of 15 July on waste. Official Journal L 194/75. (se også Deponeringsdirektivet, Forbrenningsdirektivet, Farlig avfallsdirektivet og Skipsavfallsdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
radioaktivt avfall [norsk]    radioactive waste [engelsk]   RW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Elektronisk avfall [norsk]    se WEEE-direktivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
avfall av kokt fisk [norsk]    guollemoalut [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fast radioaktivt avfall [norsk]    solid radioactive waste [engelsk]   SRW [akronym]   Dvs ikke i flytende form eller i gassform
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Avfallstransportforordning [norsk]    EEC no 259/93 [direktivkode]   Council Regulation/EEC no 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community. Official Journal L 30/93
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt