Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
avgift [norsk]    charge [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Avgift [norsk]    En fellesbetegnelse for ytelser til det offentlige. A..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
avgift [norsk]    duty [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avgift [norsk]    tax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
Arveavgift [norsk]    Avgift som arving eller mottaker av visse gaver må sv..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Avgiftning [norsk]    Avgiftning er betegnelse på en fasen i rusbehandling der personen avholder seg fra inntak av rusmidler (er abstinent) og får hjelp til å takle de psykiske og kroppslige reaksjonene på dette. I tillegg til hvile, søvn, rikelig væskeinntak kan medikamenter benyttes for å redusere og rakere komme gjennom denne fasen.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
CO2-avgift [norsk]    Avgift som betales for utslipp av CO2 ved brenning av petroleum og utslipp av naturgass på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum, jf. CO2-avgiftsloven.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Arveavgift [norsk]    Avgift til staten på arv og visse gaver, jf. Lov av 19. Juni 1964 nr 14, lov om avgift på arv og visse gaver, arveavgiftsloven (aal.). Se arveavgift.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arealavgift [norsk]    Årlig avgift som rettighetshaverne betaler til staten for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse. Avgiften bortfaller etter nærmere regler for areal med tilfredsstillende aktivitet. Avgiften innkreves med hjemmel i pl § 4-9, første ledd.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
avgiftsfritt [norsk]    sales tax exempt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bomveiavgift [norsk]    pedaggio [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Kurtasjeavgift [norsk]    Avgift meglerne betaler Børsen. Avgiften er bestemt ut fra den kurtasje som meglerne oppnår ved omsetning av børsnoterte verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
merverdiavgift [norsk]    value-added tax [engelsk]   moms [synonym]   MVA/VAT
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
merverdiavgift [norsk]    sales tax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merverdiavgift [norsk]    value-added tax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merverdiavgift [norsk]    mva. [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dokumentavgift [norsk]    Avgift som skal betales til statskassen ved utferdigelse av dokumenter ved overdragelse av fast eiendom. Dokumentavgiften er på 2,5% av avgiftsgrunnlaget (salgssummen). Det kan kreves fradrag for betalt dokumentavgift i arveavgiftsgrunnlaget. Betalt dokumentavgift ved overdragelse av næringseiendom kan i visse tilfeller kreves fratrukket i selve arveavgiften.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Avgiftsgrunnlag [norsk]    Den samlede verdi av avgiftspliktige midler som noen mottar fra samme giver/arvelater og som han får rådighet over til samme tid. Når midlene er verdsatt og fradragspostene er trukket fra, vil avgiften beregnes utfra dette avgiftsgrunnlaget.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
nummer med avgift [norsk]    toll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Produksjonsavgift [norsk]    En avgift til staten beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum på produksjonsstedets avskipningspunkt. Avgiften innkreves med hjemmel i pl § 4-9, andre ledd.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Arbeidsgiveravgift [norsk]    Avgift som det påligger arbeidsgiver å innbetale til ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kursnoteringsavgift [norsk]    Den årlige avgift som selskaper med børsnoterte verdipapirer betaler for å bli kursnotert på børsen. Avgiftens størrelse er knyttet til aksjekapitalens eller obligasjonslånets størrelse.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Avgifter - kjøretøy [norsk]    se Eurovignettedirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
plikt; vakt, tjeneste; avgift [norsk]    duty [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no