Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bruk [bokmål/riksmål/nynorsk]    en gård som ikke ligger under et hovedbruk; ikke husmannsplass (kun i sammensatte ord) en virksomhet Subsidiering av skogbruk har aldri vært aktuelt. Borgerne solgte jorda til bøndene fordi det var mer lønnsomt å investere i bergverk, sagbruk og skip.  – Historie Vg2, kapittel 7: Norge i vekst 1500-1800, Cappelen Damm AS redskap til fangst og fiske Da båten sank gikk også alt garnbruket tapt.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bruk [norsk]    usage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 95 omtrentlig(e)
bruke [norsk]    apply [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruke [norsk]    consume [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruker [norsk]    En person som benytter et IKT-system, også omtalt som sluttbruker.n persons identitet i et IKT-system. Til brukeren hører et brukernavn og passord, og en bruker kan få tildelt bestemte rettigheter til tjenester og filer. Se også brukerkonto.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruker [norsk]    consumer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker [norsk]    user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forbruk [norsk]    consumtion [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forbruk [norsk]    consumption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Landbruk [norsk]    Agriculture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Småbruk [norsk]    Smallholding [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bruker-ID [norsk]    Se brukeridentitet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
fiskebruk [norsk]    fishing settlement [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
minnebruk [norsk]    memory usage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Brukt tid [norsk]    Elapsed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksdata [norsk]    usage data [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user identifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruk av C [norsk]    The use of C [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bruksklar [norsk]    turnkey [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bruksrett [norsk]    Også kalt borett. En særlig tinglig rettighet som gir innehaveren en viss rådighet over en annens eiendom. I arveavgiftsmessig sammenheng anses ikke de avgiftspliktige midler som ytt før giver har gitt fra seg den etter forholdene vesentlige rådighet over midlene. Hvis giver har forbeholdt seg avkastningen av midlene, som den faktiske bruken, vil han således regelmessig anses for fremdeles å ha rådigheten over midlene, selv om han har overdratt øvrige (rettslige) eierbeføyelser, som retten til å pantsette midlene. Dersom bruksretten ikke er så omfattende, vil midlene anses som ytt og det gis fradrag for bruksretten.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Brukskunst [norsk]    Handicrafts [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Brukerdata [norsk]    Informasjon knyttet til en bruker. Kan være filer/dokumenter som tilhører brukeren, men også informasjon knyttet til brukerkontoen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukernavn [norsk]    Navn som identifiserer en bruker, ofte knyttet til navnet på personen som eier brukeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukernavn [norsk]    login name [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    username [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    user name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rusmisbruk [norsk]    Misbruk av rusmiddel. Betegnelse som inkluderer begrepene i ICD-10 ”avhengighet” og ”skadelig bruk”. Uttrykket misbruk kan ses som motsetning til bruk. Forskjellen kan være subtil. Ved misbruk vil uheldige medisinske, psykologiske, sosiale eller legale konsekvenser av rusmiddelbruk være sentrale.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Brukerkonto [norsk]    En del av et IKT-system som tilhører en bruker. Har ofte knyttet til seg et lagringsområde, e-postadresse og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukeragent [norsk]    user agent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vareforbruk [norsk]    item consumption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkonto [norsk]    user account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukermodus [norsk]    user mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksnummer [norsk]    bnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bruksendring [norsk]    change of use [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bruksanalyse [norsk]    usage analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruksendring [norsk]    Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/reguleringsvedtektene.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bruk stilsett [norsk]    enable style sheets [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukervennlig [norsk]    easy-to-use [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk av minne [norsk]    Memory Usage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerpassord [norsk]    user password [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    user-friendly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk, praksis [norsk]    usage [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Skadelig bruk [norsk]    Begrep i ICD-10 som beskriver forhold til rusmiddel. Innebærer bruk av rusmiddel i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av sprøytebruk) ellerpsykisk (for eksempel episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum).
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerterminal [norsk]    Utstyr som er koplet til nettet, for eksempel en PC.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukte enheter [norsk]    allotment used [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukte enheter [norsk]    Allotments Used [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkontroll [norsk]    user control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeridentitet [norsk]    En identifikator som unikt identifiserer en brukerkonto. Ofte et brukernavn.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerrettighet [norsk]    En rettighet knyttet til en spesifikk brukerkonto. Det kan for eksempel være en brukerkontos rettighet til å lese og skrive til et dokument.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerrettighet [norsk]    user rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
substratforbruk [norsk]    substrate depletion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Alders tids bruk [norsk]    Tingsrettslig begrep. Faktisk bruk av en eiendom, f.eks en vei, over så lan..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
konstant forbruk [norsk]    constant consumption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk, benyttelse [norsk]    utilization [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Brukerinformasjon [norsk]    Informasjon som lagres om en bruker (for eksempel vedkommendes identitet og passord på en tjeneste).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerintegrasjon [norsk]    Mange tjenester krever at en person logger seg på med brukernavn og passord. Brukerintegrasjon vil si at man slipper å ha et eget brukernavn og passord for hver tjeneste. Løses ved at et eget system, usynlig for brukeren, koordinerer påloggingen. "Single sign-on" er et eksempel på brukerintegrasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukergrensesnitt [norsk]    user interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruk av jokertegn [norsk]    globbing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
variabelt forbruk [norsk]    variable consumption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk av jokertegn [norsk]    wildcarding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksenhet i bolig [norsk]    occupancy unit in a dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
slått på, i bruk [norsk]    activated [engelsk]   (synlig)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruking, benytting [norsk]    utilizing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
brukerkontokontroll [norsk]    User Account Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerinnstillinger [norsk]    user locale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert felt [norsk]    user-defined field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert stil [norsk]    user-defined style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukt kjernebrensel [norsk]    spent nuclear fuel [engelsk]   SNF [akronym]   Dette kommer fra atomubåtreaktorer eller kjernekraftverk
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Brukeradministrasjon [norsk]    Håndtering av brukerne i et datasystem, blant annet oppretting og sletting av brukere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukeradministrasjon [norsk]    User Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
husvær for seterbruk [norsk]    shelter for summer dairy farming [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
brukerdefinert objekt [norsk]    user-defined object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker(kunde)valgsystem [norsk]    customer choice systems [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
opphør av ulovlig bruk [norsk]    cessation of unlawful use [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
foreldet, gått av bruk [norsk]    obsolete [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukergrensesnittspråk [norsk]    user interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk, legg til endringer [norsk]    apply [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruker med onde hensikter [norsk]    malicious user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukeridentitet, bruker-ID [norsk]    user id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
regler for akseptabel bruk [norsk]    acceptable use policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
regler for akseptabel bruk [norsk]    AUP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeradministrativt system [norsk]    Forkortes BAS. Inneholder informasjon om brukerne ved en organisasjon, basert på opplysninger fra et skoleadministrativt system (SAS). Et BAS oppretter brukere, lager brukernavn og passord og lagrer andre påkrevde opplysninger. I tillegg oppgir det etter avtale nødvendige opplysninger til tjenester som har behov for informasjon om brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruke, håndtere; utøve, ha [norsk]    wield [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukerselvklarert sertifikat [norsk]    User Self Trust Certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervalgt grensesnittspråk [norsk]    user-preferred interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
missbruke, missbrukt, missbruk [FEIL]    misbruke, misbrukt, misbruk  [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tilgjengelig, slått på, i bruk [norsk]    active [engelsk]   (synlig) (se også: inactive)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
materialformål, materialforbruk [norsk]    material use [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bruke, forbruke; fortære; konsumere [norsk]    consume [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukerstøtte (IKT); støtte (allment) [avløserord]    support [norsk]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bruke, gjøre bruk av, benytte, utnytte [norsk]    utilize [engelsk]   [jutilais] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bruke farger innen én fargetone [norsk]    Monochromatic [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk [norsk]    European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction [engelsk]   EMCDDA [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen