Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dir [engelsk]    mappe [norsk]   (se directory)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 67 omtrentlig(e)
dirt [engelsk]    skitt, søle, gjørme; jord [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
chdir [engelsk]    skift mappe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
DirectX [norsk]    DirectX [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Director [engelsk]    Etatssjef/Direktør  [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Direktiv [norsk]    Directive [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Direct3D [norsk]    Direct3D [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory [engelsk]    mappe [norsk]   (eg. «katalog», men vi vil bruke bare ett ord for både «folder» og «directory»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
directory [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directrix [engelsk]    styrelinje(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
direct OEM [engelsk]    direkte-OEM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectDraw [norsk]    DirectDraw [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectPlay [norsk]    DirectPlay [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectShow [norsk]    DirectShow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direct Mail [engelsk]    Direktereklame [norsk]   DM [Forkortelse]   Bearbeiding av potensielle kunder gjennom direkte henvendelser i form av eksempelvis brev, faks eller e-post (i motsetning til generell reklame i form av annonser, brosjyre eller lignende), rettet mot et bestemt kundesegment. Mottagerne velges vanligvis ut fra definerte demografiske kriterier (bosted, alder, kjønn osv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
direct mail [norsk]    direktereklame [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direct mail [engelsk]    direktereklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direct Push [engelsk]    direkte push [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectInput [norsk]    DirectInput [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectSound [norsk]    DirectSound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dirty range [engelsk]    endret område, endret område [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direktesøk [norsk]    Instant Search [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direct Black [norsk]    2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-AMINO-3-[[4'-[(2,4-DIAMINOPHENYL)AZO][1,1'-BIPHENYL]-4-YL]AZO]-5-HYDROXY-6-(PHENYLAZO)-, DISODIUM SALT  [engelsk]    Dinatrium-4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)(1,1'-bifenyl)-4-yl]azo-5-hydroksy-6-fenylazo-2,7-naftalendisulfonat [synonym]   molekylformel: C34H25N9Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
dirty region [engelsk]    utdatert område [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Direct Red 28 [norsk]    1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[4-AMINO-, DISODIUM SALT  [engelsk]    Dinatrium-3,3'-[1,1'bifenyl-4,4'-diylbis(azo)bis(4-amino-1-naftalensulfonat),] [synonym]   molekylformel: C32H22N6Na2O6S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
direct e-mail [engelsk]    direkte e-post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direct hosting [engelsk]    direkte vertskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direction code [engelsk]    retningskode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktemelding [norsk]    instant message [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dira necessitas [latin]    The dire necessity [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
direktelevering [norsk]    direct delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory store [engelsk]    kataloglager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktelevering [norsk]    drop shipment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktespørring [norsk]    pass-through query [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkteavspilling [avløserord]    streaming [norsk]   (av video og lyd over Internett)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
directory listing [engelsk]    mappelisting, mappeoversikt [norsk]   (se directory)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
directional light [engelsk]    retningsbestemt lys [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory service [engelsk]    katalogtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkteavspilling [norsk]    streaming [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkte forbundet [norsk]    adjacent [engelsk]   ("vertices u and v are adjacent")
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Direkte avkastning [norsk]    Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
directory browsing [engelsk]    mappevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direct memory access [engelsk]    direkte minnetilgang, direkte minnetilgang (DMA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory character [engelsk]    katalogtegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directory partition [engelsk]    katalogpartisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectX-medieobjekt [norsk]    DirectX Media Object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
director of nursing [engelsk]    sjefssykepleier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
direktesendt, direkte [avløserord]    live [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direct event handling [engelsk]    direkte hendelseshåndtering, direkte hendelseshåndtering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Directive on Services [engelsk]    Tjenestedirektivet [norsk]   Europakommisjonens forslag til nytt tjenestedirektiv som skal gjøre den frie flyten av tjenester mellom EU og EØS-landene enklere. Direktivet slår fast at et selskap i EU/EØS-området skal kunne levere tjenester til alle land med utgangspunkt i eget lands lønnsnivå og regelverk. Unntatt fra regelen er arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land, som skal omfattes av vertslandets lønns- og arbeidsvilkår (art.17). Forslaget ble godkjent av Europaparlamentets komité i november 2005 og skal behandles av EU-parlamentet i plenum og i Rådet tidlig i 2006.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
direkte kabeltilkobling [norsk]    direct cable connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkte synkronisering [norsk]    direct synchronization [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktemeldingssamtale [norsk]    instant message conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
directed graph/digraph [engelsk]    rettet graf [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
directional derivative [engelsk]    retningsderivert [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
direkte markedsføring [norsk]    DM [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Director of ... District [engelsk]    Bydelsdirektør i Bydel ...  [norsk]   f.eks. Bydelsdirektør i Bydel Bøler/eg. Director of Bøler District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Directorate General for... [engelsk]    Europakommisjonens generaldirektorat for... [norsk]   DG... [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Director of the City Archives [engelsk]    Byarkivar [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
direktemelding, hurtigmelding [avløserord]    instant message [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direkteoverføring, dataflyt [norsk]    streaming [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Directory Management Service [engelsk]    Directory Management Service / tjenesten for katalogadministrasjon  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkteavspillingsbuffer for lyd [norsk]    streaming sound buffer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Director of the Tax Collection Office [engelsk]    Kemner [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Director of Cultural Heritage Management [engelsk]    Byantikvar [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Direktoratet for brann- og elsikkerhet  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
direktemeldingst(j)eneste, hurtigmeldingstjeneste [avløserord]    instant messaging (IM) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direkteavspillingsbibliotek for Windows Media [norsk]    Windows Media streaming library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft