Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Egenkapital [norsk]    Dette blir vanligvis definert som et selskaps bokførte aksjekapital og fonds.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Egenkapital [norsk]    Bedriftens formue, bestående av eiendeler minus gjeld. Det skilles mellom bokført og verdijustert egenkapital. Bokført egenkapital er basert på de regnskapsførte verdiene av bedriftens eiendeler, mens den verdijusterte tar hensyn til evt. mer- eller mindreverdier ut fra den reelle markedsverdien av eiendelene. Å skaffe egenkapital betyr ofte å finne utenforstående som er villige til å betale for en eierpart i bedriften.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
egenkapital [norsk]    equity [capital] [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
egenkapital [norsk]    equity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenkapital [norsk]    oamiruhta [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Egenkapital per aksje [norsk]    Shareholders’ equity per share [engelsk]   Egenkapital som fremgår av balansen etter full utvanning dividert med antall aksjer etter full utvanning.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
egenkapitalens forrentning [norsk]    return on equity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft