Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Reisebevis for flyktninger [norsk]    Et reisedokument som gis til utlending med oppholdstillatelse og flyktningstatus i Norge. Reisebevis skal etter søknad gis med mindre  særlig grunner taler mot det. Også utlendingens ektefelle, samboer og barn har rett til slikt reisebevis. Personer med reisebevis for flyktninger er unntatt fra visumplikten. Se også Utlendingspass.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
FNs Høykommissær for Flyktninger [norsk]    UNHCR [akronym]   Høykommissærens oppgave er blant annet å overvåke landenes anvendelse av flyktningkonvensjonen og å samarbeide med landene i flyktningspørsmål. Høykommissæren har gitt og gir ut en rekke anbefalinger om hvordan sentrale bestemmelser i konvensjonen bør forstås, for eksempel Håndbok om Prosedyrer og Kriterier for å fastsette Flyktningers Rettsstilling (Håndboken), retningslinjer (Guidelines) som utfyller anbefalingene i Håndboken og anbefalinger med hensyn til flyktningsituasjonen i bestemte land eller områder (Position papers). Landene er ikke forpliktet til å følge Høykommissærens anbefalinger, men norske myndigheter tillegger dem vanligvis stor vekt.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI