Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
forsøk [bokmål/riksmål/nynorsk]    det å prøve å få til noe Jeg skal gjøre et forsøk. eksperiment
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
forsøke [norsk]    geahccalit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: guoimmis ala ohcat ášši 'forsøke å få noe på (mot) sin neste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Feltforsøk [norsk]    Forsøk ute i naturen. For eksempel utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
forsøkstakst [norsk]    preliminary assessment [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forsøksgruppe [norsk]    pilot group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsøksordning [norsk]    trial arrangement [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Randomisert forsøk [norsk]    Randomised trial [engelsk]   RCT [akronym]   Et randomisert forsøk er et vitenskapelig studiedesign som kan brukes til å måle effekten av ulike behandlinger. Et randomisert forsøk er også kalt et randomisert kontrollert forsøk (RCT). I et randomisert forsøk fordeles deltakerne tilfeldig - randomiseres - mellom to eller flere grupper. En gruppe får den behandlingen som forskeren vil vurdere effekten av. En annen gruppe (kontrollgruppen), får en annen behandling, placebo eller ingen behandling.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
forsøk, prøve; attentat; besvarelse [norsk]    attempt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forsøk; våge; risikere, satse (på) [norsk]    venture [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no