Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
lik [bokmål/riksmål/nynorsk]    lite/ikke forskjellig fra noe(n); med samme egenskaper Hun er svært lik sin mor. Far og sønn er veldig like. Du er sannelig lik deg! særlig i komparativ og superlativ: god det likeste som har hendt med samme status og rettigheter Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. 1966, FN, Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Artikkel 26 (matematikk) med samme verdi; med nøyaktig samme elementer; med samme form og størrelse om tall (også): som er delelig på 2. Like heltall kan deles på to (uten å få noen rest), mens ulike tall ikke kan det.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lik [norsk]    Ytterkantene av seilene.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lik [norsk]    (seil) De ytre kantene av et seil.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
lik [norsk]    liika; rumaš [samisk]   (s) liika (-ikk-); rumaš (-pmaš-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 61 omtrentlig(e)
slik [norsk]    like this [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
like [norsk]    equally [engelsk]   (f.eks: like snill som før)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
like [norsk]    even [engelsk]   (adj.) (jevn)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
like [norsk]    ovtta [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: soai leaba buohcan ovtta guhku 'de har vært syke like lenge' //ovtta buorit 'like gode'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
liken [engelsk]    sammenligne med [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
nellik [norsk]    clove [engelsk]   girofle [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
likhet [norsk]    similarity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ryllik [norsk]    ryllik el. røllik [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bomlik [norsk]    Underliket på et seil som er festet til bom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Forlik [norsk]    Staglik Forreste del av et seil.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
formlik [norsk]    similar [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Likline [norsk]    Snurpeline
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Staglik [norsk]    Forlik.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
likevel [norsk]    dattetge; liikká [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Likerett [norsk]    Equal rights [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
likevekt [norsk]    equilibrium [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likevekt [norsk]    equilibrium [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
likevekt [norsk]    equlibrium [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Akterlik [norsk]    Seilets bakre kant
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Mastelik [norsk]    Den kanten av seilet som ligger langs masten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Underlik [norsk]    Nedre kant av seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
likvidere [norsk]    betyr bl.a. «rydde av veien (drepe)», se henrette
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Likviditet [norsk]    Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Likviditet [norsk]    Det bedriften til enhver tid har av tilgjengelige kontanter til å betale regningene sine. Kalles også betalingsdyktighet på kort sikt.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
likeretter [norsk]    Apparat som omvandler vekselstrøm til likestrøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
likestrøm [norsk]    Strøm som kun går i en retning. Den ene lederen er positiv pol, den andre negativ.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
likviditet [norsk]    liquidity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likhet(en) [norsk]    equality [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Likviditet [norsk]    Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.
Derivatordliste © Oslo Børs
likegyldig [norsk]    ovtta dahkat [samisk]   (a) (+ ill) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525: ovtta dat dahká munnje 'det er meg likegyldig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
likning(en) [norsk]    equation [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
liktu; likta [samisk]    lykt [norsk]   (s) liktu (-vtt-); likta (-vtt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
likt og ulikt [norsk]    bummeránskkat [samisk]   (nfr) //GV43 (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
likvide aktiva [norsk]    liquid asset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Likvide papirer [norsk]    Lett omsettelige papirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
likviditetsgrad [norsk]    liquidity ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likestilt vindu [norsk]    sibling window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likning, formel [norsk]    equation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
likviditetskonto [norsk]    liquidity account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likebeint trekant [norsk]    isosceles triangle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
likviditetsstyring [norsk]    cash management [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
likviditetsstyring [avløserord]    cash management [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Likelihood function [engelsk]    Rimelighetsfunksjon [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Like father like son [engelsk]    Qvalis pater talis filivs [latin]   The apple doesn't fall too far from the tree
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Likelønnsdirektivet [norsk]    75/117/EEC [direktivkode]   Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women. Official Journal L 045 /1975
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
likhet, jevnbyrdighet [norsk]    equality [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
større enn eller lik [norsk]    GREATER-THAN OR EQUAL TO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likenett, jevnbyrdsnett [avløserord]    peer-to-peer network / P2P network [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
likedan-, den samme som [norsk]    iso- [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
likedannet, likeformet [norsk]    similar [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Likestillingsdirektivet [norsk]    76/207/EEC [direktivkode]   Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions. Official Journal L 39/76
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
likemann, server, tjener [norsk]    peer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
likevel; ikke desto mindre [norsk]    nevertheless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likevel; ikke desto mindre [norsk]    nonetheless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Like persons with like persons [engelsk]    Pares cvm paribvs [latin]   Birds of a feather flock together
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
liksom; (i et svar:) ja, litt [norsk]    kind of [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likestilling mellom kvinner og menn [norsk]    gender equality [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
likegyldig overfor, uinteressert i [norsk]    indifferent to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likemann, adelsmann; stirre, myse; titte [norsk]    peer [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
like in the first case, the thing that happens is [engelsk]    som i det første tilfellet er det som skjer at [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
likeglad, uvøren; dumdristig, vørsløs, hensynsløs, uforsvarlig [norsk]    reckless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no