Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
opphold [norsk]    S52 [sikkerhetskode]   Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
opphold [norsk]    orrun [samisk]   (s) (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: orrunsajis váldit soapmása luhtte 'ta opphold hos noen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
oppholdt [norsk]    giddanan [samisk]   (perf) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: giddanit 'bli oppholdt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppholdstid [norsk]    residence time [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppholdssted [norsk]    orrunsadji [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Oppholdstillatelse [norsk]    Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. En slik tillatelse gir ikke rett til arbeid, unntatt for EØS-borgere.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
oppholdsrom for mennesker [norsk]    rooms intended for human habitation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Opphold av humanitære grunner [norsk]    tillatelse som kan gis til asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, men hvor det foreligger sterke menneskelig hensyn som tilsier at det bør innvilges oppholdstillatelse, for eksempel ved alvorlige helsemessige forhold, av hensyn til mindreåriges situasjon eller ved sterk tilknytning til riket. Slike hensyn blir ofte sett i sammenheng med vanskelige forhold i hjemlandet, eksempelvis i etterkant av en krigstilstand.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Opphold av andre beskyttelsesgrunner [norsk]    tillatelse som kan gis til en asylsøker som ikke fyller kravene i flyktningkonvensjonen, men som likevel har en flyktninglignende bakgrunn som gjør at han eller hun har behov for beskyttelse.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
opphold, retensjon, noe som blir holdt tilbake [norsk]    hold-up [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen